Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu MomKids.cz umístěného na webovém rozhraní www.momkids.cz (dále jen „webové rozhraní“). Webové rozhraní provozuje podnikatelka:

Andrea Volfová, se sídlem Praha 8, Kobylisy, Přemyšlenská 182/74

IČ: 01492063
DIČ: CZ8152240426

je plátcem DPH                            

zapsaná: v živnostenském rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 8

adresa pro doručování vrácených zásilek, reklamací a ostatní korespondence:
Mom
& Kids prodejna, Višňová 569, Milovice nad Labem, 28924
Zboží lze zaslat i přes Zásilkovnu, na adrese prodejny je výdejní místo. Zvolte tedy při odeslání zásilky prodejna Mom Kids na adrese Višňová, Milovice.

telefonní číslo zákaznická linka: +420 771 169 417
telefonní číslo majitelka eshopu: +420 774 821 492

kontaktní e-mail: info@momkids.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Na webovém rozhraní zajišťujeme prodej zboží od různých prodávajících. Prodávajícími jsme zmocněni nabízet zboží, vyřizovat objednávky, přijímat kupní cenu, případně vyřizovat reklamace vad zboží a odstoupení od smlouvy, a to na základě smlouvy uzavřené mezi námi a prodávajícími.

Smlouvu uzavíráte přímo s prodávajícími a nikoli s námi. Nejsme stranou kupní či jiné obdobné smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní. Osoba prodávajícího, včetně všech údajů vyžadovaných účinnými právními předpisy, je vždy zřejmá z webového rozhraní, zejména v průběhu objednávkového procesu.

Vyřizujeme nároky vašich práv z vadného plnění (reklamací) a odstupování od smluv uzavíraných prostřednictvím webového rozhraní.

Právní poměry ze smluv uzavřených prostřednictvím webového rozhraní se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek. Případné obchodní podmínky prodávajících se na smlouvu uzavřenou prostřednictvím webového rozhraní nepoužijí.

 • Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

 • Čím se řídí vzájemná práva a povinnosti vás a prodávajícího?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého se postupuje při reklamaci zboží;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se vztahy vzniklé na základě těchto obchodních podmínek řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

 • Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

 • Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou. 

 1. KUPNÍ SMLOUVA
  • Jak je uzavírána kupní smlouva?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 • Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře)nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou považovány za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

 • Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi, případně po dohodě s prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

 • Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

 • Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 1. CENA
  • Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

 • Lze kombinovat slevy z ceny zboží?

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně před dodáním zboží platební kartou;
 • bezhotovostně před dodáním zboží prostřednictvím platební brány Comgate;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky);

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

U zboží dodávané mimo EU je vždy řádně uhrazeno DPH! Za naše zákazníky vše řešíme a pokud Vás kontaktuje pošta ohledně celního projednání Vaší zásilky, vždy nám potřebná data zašlete a my je vyplníme za Vás. Veškerý tento servis je zahrnutý v ceně zboží. Je vaší povinností nás o celním řízení zásilek mimo EU kontaktovat a sdělit nám veškeré podrobnosti, abychom mohli zařídit proclení zásilky. Česká pošta od Vás nemůže doplatek DPH vyžadovat. Je uhrazen v ceně zboží. 

Tento bod se týká pouze zboží, kde je uvedena lhůta pro dodání 14-60 dní. Nevztahuje se na zboží z EU. 

Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice některého zboží od Dodavatelů sídlících v zahraničí mimo EU, tj. Číně, Hong Kongu a Singapuru.

 • Kdy nastane splatnost kupní ceny?

Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet je cena splatná do sedmi dnů od přijetí objednávky.

Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží platební kartou či prostřednictvím platební brány je cena splatná v průběhu objednávky.

Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet nebo na účet platební brány. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo jménem a na účet prodávajícího odstoupit od smlouvy.

 • V jaké měně můžete platit?

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč). 

 • Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

 1. DODACÍ PODMÍNKY
  • Jak dodáváme zboží?


Zboží dodáváme prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny. Doprava Českou poštou Balík do ruky je 109,- Kč, Balík do Balíkovny je za 69,- Kč a Zásilkovna je za 89,- Kč. Zásilkovnu je možné využít pouze pro Zásilky do maximální hmotnosti 5 kg a maximální strana zásilky může být 70 cm a součet všech 3 stran 120 cm. Pokud by zásilka byla větší než uvedené parametry, budeme Vás kontaktovat ohledně změny přepravce.  

Upozorňujeme vás, že zboží může být rozděleno do více zásilek z důvodu rozdílných dodavatelů a skladové dostupnosti. Při rozdělení zásilek hradí zákazník pouze 1 cenu za dopravu. Dodatečné náklady hradí dodavatel / prodávající. 

Způsob dopravy u zboží mimo EU volí výhradně dodavatel / prodávající.

 • Kdy vám bude zboží dodáno?

Doba dodání zboží vždy závisí na konkrétním prodejci. Dobu dodání zboží externími dopravci nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s prodejcem řešit.

Orientační doba dodání činí 10-30 pracovních dnů. U zboží, kde je uvedena dostupnost skladem, expedujeme zásilky max. do 24 hodin!

Pokud neobdržíte zboží do 60 dní ode dne odeslání zboží prodejcem, máte právo odstoupit od smlouvy dle čl. 6.1. Den odeslání prodejcem je den, kdy Vám dorazí emailem podací číslo(a) k zásilce. 

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

 • Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Reklamaci je nutné podat max. do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky. Důkladně si nafoťte obsah zásilky, pokud zjistíte jakékoliv jiné vady, schovejte i obal se štítkem, který je nedílnou součástí úspěšné reklamace. Reklamace v zahraničí se řeší na dálku a je tedy nutné vše nafotit. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 • Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme my, resp. prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

Máme dále právo jménem prodávajícího a na jeho účet přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít náš vzorový formulář.

Zaručujeme vám také možnost odstoupit od smlouvy v případě nedodání zboží do 60 dnů od odeslání zboží prodejcem.

 • Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

 • Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu (Andrea Volfová, prodejna Mom & Kids, Višňová 569, 28924 Milovice nad Labem). Zboží lze zaslat i přes Zásilkovnu, na adrese prodejny je výdejní místo. Zvolte tedy při odeslání zásilky prodejna Mom Kids na adrese Višňová, Milovice. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít. 

Zboží můžete zaslat přes Zásilkovnu s naším vratkovým kódem: 97670748
Jak to funguje? Pokud nechcete vyplňovat žádné údaje a chcete zásilku zaslat rovnou k nám, stačí použít výše napsaný vratkový kód. Ten nadiktujete obsluze na podacím místě Zásilkovny. Zásilka přijde rovnou k nám na prodejnu. Do zásilky je nutné přiložit jen vrácené zboží a formulář pro vrácení. Ten je ke stažení ZDE. Doprava ve výši 79 Kč Vám bude odečtena na dobropisu. Upozorňujeme, že dopravu Vratek nehradíme! Vratku hradí zákazník. 

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

 • Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který je na webovém rozhraní nabízen, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 • Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížením hodnoty zboží.

 • Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Dále není možné odstoupit od smlouvy v případě nákupu na IČO nebo DIČ. V případě nákupu na firmu nejste spotřebitelem, ale obchodníkem.  

 • Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo jménem a na účet prodávajícího odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku).Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

 1. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
  • Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K provozování webového rozhraní jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.  Jednotlivý prodávající mají příslušná oprávnění, která jsou vyžadována účinnými právními předpisy.

 • Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci. Budete-li mít dotaz k osobě nebo produktu prodávajícího, obraťte se na nás.

 • Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi, případně mezi vámi a prodávajícím spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266)za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás, případně u prodávajícího poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste na webovém rozhraní zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ
  • Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

 • K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

 • Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ
  • Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

 • Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2018