Léto je skoro v polovině, takže chystáme sortiment na podzimní měsíce a samozřejmě na vánoční dárky! Během zbývajícího léta přidáme spoustu novinek, které Vás jistě potěší! A hlavně Vaše ratolesti :-). Celý team Mom & Kids přeje krásné léto!

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení, Smlouva o zprostředkování

1.1. Provozovatelem internetového nákupního portálu Momkids.cz je Andrea Veselá, IČO: 01492063, ŽL vydala Městská část Praha 8, živnost.odbor č.j.: MCP8 034637/2013, se sídlem: Přemyšlenská 74, Praha 8, Česká republika (dále jen „Provozovatel“).
Korespondenční adresa: Andrea Veselá, Rakouská 540, 28924 Milovice.
Bankovní spojení: 2200400817/2010 (Fio banka)

Provozovatel se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů.

Dodavatelem je prodávající v zahraničí, tj. zejména v Číně, Hong Kongu a Singapuru, případně Turecko a Polsko.

1.2. Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Provozovatelem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.3. Provozovatel zprostředkovává Kupujícím nákup zboží od Dodavatelů, t.j. objedná za něj zboží u dodavatele  a zaplatí za něj kupní cenu, popřípadě zboží reklamuje, to vše za níže uvedených podmínek. 

1.4. Provozovatel uzavírá s Kupujícím formou odeslání a zaplacení závazné objednávky smlouvy o zprostředkování (dále jen „Smlouva“). Po uzavření smlouvy Provozovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Kupujícího a na jeho účet.

1.5. Po objednání zboží u dodavatele již není možné objednávku zrušit! Kupující má fakt právo zboží vrátit bez udání důvodu dle zákona do 14ti dnů od jeho obdržení. 

1.6. Kupní smlouva na vybrané zboží v internetovém obchodě vzniká mezi Kupujícím a Dodavatelem.

 1. Výběr zboží k objednání, uzavření smlouvy

2.1. Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách internetového obchodu Momkids.cz. U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a popřípadě další doplňující informace.

2.2. Výběr zboží k objednání kupující provádí jeho vložením do nákupního košíku. Odesláním výběru zboží uzavírá Kupující s Provozovatelem smlouvu o zprostředkování  a dává Provozovateli pokyn k objednání zboží u Dodavatele.

2.3. Za výběr zboží odpovídá Kupující.

2.4. Po výběru zboží Kupující prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí výběru zboží s označením předmětu smlouvy, cenou a platební pokyny pro uhrazení, platí-li převodem nebo vložením na účet Provozovatele. Okamžikem doručení výběru zboží je smlouva uzavřena.

2.5. Odesláním výběru zboží kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami užití, a že s nimi souhlasí.

2.6. Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada ceny v celkové výši Kupujícím.

 1. Cena, způsob platby

3.1. Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená u každého zboží v internetovém obchodě, která představuje součet kupní ceny u Dodavatele a odměny Provozovatele, ve které jsou zahrnuty i náklady na dopravu.

3.2. Poskytovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550 Kč od jednoho dodavatele. Zahraniční dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy od nich na zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH. Provozovatel na tuto skutečnost upozorní Kupujícího předem u zboží, kterého se to týká. Kupující má právo objednávku zrušit.

3.3. Bližší informace a pokyny k celnímu řízení a uplatnění nároku na případnou kompenzaci na dotaz. Zahraniční Dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH.

3.4. Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet Provozovatele předem nebo jinou nabízenou online platební metodou. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet Provozovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu a Singapuru.

 1. Dodání zboží

4.1. Zboží dodává Dodavatel. Doba dodání je uvedena u každého produktu a pohybuje se zpravidla od 8-30 pracovních dní. Dodací lhůta se může prodloužit vlivem dodavatele a obdobím v roce (státní svátky, Vánoce, atd.) Uváděné dny dodání jsou počítány vždy ode dne odeslání, tudíž se musí vzít v úvahu doba na zpracování objednávky.

4.2. Zboží je objednáváno u více Dodavatelů. Každý dodavatel zasílá boží kupujícímu přímo. Objednatel bere na vědomí, že objednané zboží může být Kupujícímu doručeno ve více zásilkách. Provozovatel kupujícímu vždy zašle podací čísla zásilek. Zboží bude dodáno prostřednictvím České pošty, případně jiné společnosti dle Dodavatele.

4.3. Pokud zboží není doručeno do 60 dní ode dne odeslání zboží Dodavatelem, může Kupující požádat Provozovatele o vrácení peněz nebo o opětovné objednání zboží Dodavateli.

4.4. Pokud zboží Kupující obdrží po vrácení peněz, je povinen ve lhůtě třiceti dnů vydat Provozovateli nebo zaslat Provozovateli vrácené peníze.

 1. Další ustanovení

5.1. České návody nejsou standardně dodávány se zbožím.

Pokud bude mít Provozovatel k dispozici český či anglický návod v elektronické podobě, poskytne jej na požádání kupujícímu.

5.2. Kupující žádá Provozovatele, aby s provedením zprostředkování započal okamžitě, ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Provozovatel tímto sděluje Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

5.3. Provozovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavatele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

5.4. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

5.5. Odměna Provozovatele je zahrnuta v kupní ceně zboží uvedeném v internetovém obchodě Provozovatele.

5.6. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující poskytovateli zašle nebo předá v 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Poskytovatel je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.  

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Adresa pro zaslání zboží: Andrea Veselá, Rakouská 540, Milovice, 28924

 1. Reklamace

6.1. Provozovatel se zavazuje řešit reklamace svých služeb (nedodání zboží, prodleva s dodáním, dodání jiného zboží).

6.2. Poskytovatel neodpovídá za jakost a kvalitu zboží ani za soulad zboží s ČSN či evropskými normami.

6.3. Reklamace dodaného zboží (nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou zboží) řeší Kupující samostatně přímo s Dodavatelem zboží.

Pokud Kupující požádá, Provozovatel vyřídí reklamaci zboží za Kupujícího za těchto podmínek:

 1. a) od dodání zboží neuplynula lhůta delší než 14 dní
 2. b) reklamované zboží je ve čtrnáctidenní lhůtě dodáno na adresu Provozovatele: Andrea Veselá, Rakouská 540, 289 24 Milovice.
 3. c) zboží určené k reklamaci nesmí nést znaky použití

6.4. Reklamaci Provozovatel zařídí zdarma. Provozovatel neručí za kladné vyřízení reklamace u Dodavatele.  

6.5. Poskytovatel není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

6.6. Chybějící zboží, dodání jiného zboží apod.: je vždy nutné doložit ofocením obálky, na které je váha i popis zboží. Bez tohoto "důkazu" není možné reklamaci vyhovět! Doporučuji si pro reklamaci vždy obálku, ve které zboží dorazilo, uschovat. Dodavatel někdy potřebuje důkaz a na obálce je i číslo zásilky. Děkujeme za pochopení. 

 1. Zánik a změna smlouvy

7.1. Zjistí-li Provozovatel dodatečně, že Kupujícím objednané zboží Dodavatel nemá na skladě, nabídne Kupujícímu zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) a nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

7.2. V případě vrácení peněz je doporučeno volit metodu převodu na bankovní účet. Pokud bude Kupující požadovat vrácení peněz mimo území České republiky bude Kupujícímu přeúčtován poplatek za platbu složenkou a částka  k vrácení bude o tento poplatek ponížena.

 1. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy.

Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Provozovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele.

8.2. Kupující sdělením svých údajů při používání internetového obchodu (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu aj.) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami internetového obchodu Momkids.cz a Dodavatelů na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto e-mailovou adresu či prostřednictvím SMS. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

8.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. 

 1. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi Kupujícím a Provozovatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, více informací najdete na www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.2.2018

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.